Faliyet Alanlarımız

Kapan Danışmanlık ve Hukuk Bürosu olarak,  ticari işletme ve şirketlerin her türlü hukuki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Ticari işletmenizin veya şirketinizin tarafı olacağı sözleşmeler, Sözleşme Hukuku alanında yetkin avukatlarımız tarafından hazırlanmakta veya mevcut sözleşmeler incelenmektedir. Böylece hukuki uyuşmazlıklar oluşmadan “önleyici hukuk” prensibiyle, şirketlerinize etkin hukuki koruma hizmeti sunmaktayız.

Hukuki uyuşmazlıklarda, öncelikle uyuşmazlıklar dava aşamasına gelmeden uzlaşma yoluyla hukuki zeminde çözülmesi, dava yoluna gidilmesi halinde ise hukuki bilgi ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak dava/icra takiplerinin yürütülmesi ve bu süreçte müvekkillerimize hukuki süreçle alakalı anlık geri bildirim hizmeti sunmaktayız.

Hukuk ve yönetim danışmanlığı kapsamında, şirketlerin kurulması, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin genel işleyişi aşamasında yönetim danışmanlığı, şirket nevinin değiştirilmesi, sermaye artırımı,  yapılacak olan Genel Kurul, Yönetim Kurulu toplantılarının ön hazırlıkları ve toplantılara iştirak, ortaklar arasında çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü, konularında müvekkillerimize çok yönlü hukuki destek sağlamaktayız.

Ofisimiz ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve distribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, iflas erteleme ve tasfiye gibi farklı konuları kapsamaktadır.

Büromuz müvekkili şirketlerin ortak ve yöneticilerine yönelik eğitim hizmetleri de sunmaktadır. Özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları konularında şirket yönetim ve çalışanlarının hukuki konular ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri, şirketlerin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ve işlemlerin bu yönde denetlenmesi amacına yönelik hizmetler sağlanmaktadır.

Ayrıca avukatlarımız şirketlerin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya ortaklarının taraf olduğu her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konularında da danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde (edimde) bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği (ifayı talep edebileceği) hukuki bir bağdır.
• Hukuki Muamele ve Sözleşmelerden Doğan Borçlar
• Sözleşmeler
• Haksız Fiil
• Haksız İktisap
• Borçların İfası (Ödenmesi)
• Borçların İfa Edilmemesi
• Borçların Sukutu
• Borç İlişkisinin Özel Durumları

BORÇLAR HUKUKUNDAKİ TEMEL KAVRAMLAR
Borç Kavramı
Borç İlişkisi Kavramı
Hukuki İşlem Kavramı
Sözleşme Kavramı

Dar Anlamda Borç İlişkisi: Para borçlarını ifade eder.
Borç kavramı: Alacaklının borçludan istemeye yetkili olduğu, borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu bir tek alacak veya borcu ifade eden hukuki ilişkidir.
Borç İlişkisi: bir organizmadır. Borç ilişkisinin en temel kaynağı sözleşmedir. Borç ilişkisi, sözleşme öncesi, işleyiş sırası, sona ermesi ve sona erme sırasındaki yapılan bir kavram olarak ortaya çıkar. Sözleşme öncesi, ilişkiden de borç ilişkisi doğabilir. Borç ilişkisi, alacaklı ve borçlu arasında bir veya birden çok alacak hakkını, bir takım yenilik doğuran hakları, bir takım fer-i hakları, bir takım düzenleme haklarını, bir takım yan yükümlülüklerini, borcun zaman aşımından doğan borçları, külfetleri, yararlanma haklarını içine alan bir kavramdır. Borç ilişkisinin tek bir alacak hakkı meydana getirmesi istisnadır bu da haksız fiilden doğan tazminatta vardır.
Hak: Hukuki ilişkinin unsurudur ve sahibi lehine imtiyazlı bir durum yaratırken diğer kişiler için de yükümlülük meydana getirir. İmtiyaz, diğer kişilere yüklenen davranış yükümlülüğüdür.

Borç-Borç İlişkisinin Farkları
1) Doğum Anı Yönünden, aynı anda veya farklı zamanlarda doğabilirler. Ani edim durumunda alım satımda. Ekmek aldın. Kira sözleşmesinde; sözleşme kuruldu, ödeme tarihileri tarihte ve faiz de söz konusu.
2) Kapsam Yönünden, Borç ilişkisi nadiren tek bir alacak ve edimden oluşur. Genelde bir çok alacak ve edim vardır. Borç ilişki, mahiyeti yönünden borçtan daha kapsamlıdır.
3) Devir Yönünden, sadece alacak devredilebilir. Alacağın temliki. Borcun ilişkisi, borç gibi sona ermez. Ortadan kaldırma ile veya İKALEanlaşması ile sona erer. Taraflardan birinin ölmesi, iflası akıl gücünü kaybetmesi halinde de sona erer. Bütün borçların ifası ile sona erer.
4) Sona erme yönünden, borç biter ancak borç ilişkisi daha sonra biter.

İstanbul’da İcra Avukatlığı hizmeti veren büromuz; çek, senet, fatura alacaklarının takibini uzman bir ekiple gerçekleştirmektedir. Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. İcra Avukatlığı Hizmetlerimizden biri de gerektiği takdirde haciz işlemi gerçekleştirmek, menkul ve gayrimenkullerin satışı ile icra alacağının borçludan tahsilini sağlamaktır. Ayrıca alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, İcra Avukatlığıhizmetimiz gereğince, icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • Alacağın Tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri

  • İflas Erteleme

  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri

  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

Aile hukuku aileyi oluşturan kişilere ilişkin nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, maddi ve manevi tazminat gibi konuları ele alır. Kişiler Hukuku ise adın korunması, hak ve fiil ehliyeti, kişilik hakları gibi kişiliği ilgilendiren konuları içine alır.
Bu bağlamda hukuk büromuz aile ve kişiler hukuku kapsamına giren her türlü konuda, hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, belli başlı hizmetlerimiz aşağıda sıralanmaktadır:


• Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
• Nafaka davaları
• Maddi/manevi tazminat davaları
• Velayet ve Babalık davaları
• Mal paylaşımı sorunlarının çözümlenmesi
• Evlilik, mal rejimi sözleşmeleri
• Aile ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca talep edilebilecek koruma tedbirleri
• Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
• İsmin düzeltilmesi/değiştirilmesi davaları
• Yaş değişikliği davaları
• Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları
• Kişilik hakkı ihlalinden kaynaklanan her türlü davalar
• Vasi tayini davaları